Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez poszczególnych pracowników w następujących pracowniach:

  • rewalidacyjnej
  • kulinarnej
  • ogrodniczo-krawieckiej
  • stolarsko-ślusarskiej
  • rehabilitacyjno-rekreacyjnej
  • rzemiosł różnych
  • muzykoterapii

Zajęcia organizowane są w grupach i podgrupach, a w razie potrzeby indywidualnie i zawsze dostosowane są do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych podopiecznych. Dają one możliwość wszechstronnego rozwoju ich osobowości, w tym szansę „pokazanie” siebie, swoich zdolności, twórczego potencjału, kreatywnej energii, a nawet przedsiębiorczej inicjatywy.

Pracownia rzemiosł różnych

W ramach zajęć prowadzonych w pracowni uczestnicy tworzą przedmioty o walorach estetycznych i użytkowych z mas ceramicznych, gipsowych, papierowych oraz innych materiałów, dzięki czemu kształtują sprawność manualną poprzez pracę różnorodnymi technikami ręcznego formowania. Uczestnicy w ramach zajęć wykonują odlewy gipsowe, prace rysunkowe i…


Pracownia rehabilitacyjno – rekreacyjna

Zajęcia prowadzone w pracowni ukierunkowane są na poprawie / utrzymaniu sprawności psychofizycznej uczestników poprzez: gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzętu poprawiającego kondycję i koordynację ruchową, ćwiczenia ogólno usprawniające. Podczas zajęć kształtowana jest umiejętność aktywnego spędzania…


Pracownia stolarsko – ślusarska

Podczas zajęć prowadzonych w pracowni, uczestnicy utrwalają swoją wiedzę oraz umiejętności dotyczące prac związanych z obróbką drewna, użytkowaniem narzędzi ślusarskich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poznają techniki wykończenia, łączenia i konserwacji elementów drewnianych. Dodatkowo w ramach zajęć uczestnicy poznają i przyswajają nazwy i…


Pracownia ogrodniczo – krawiecka

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat czynności związanych z szyciem ręcznym i maszynowym, jak również uczą się podstawowych czynności krawieckich przydatnych w życiu codziennym tj. cerowanie, przyszywanie guzików, przyszywanie łat, itp. W zależności od predyspozycji, uczestnicy doskonalą wyszywanie krzyżykiem na kanwie…


Pracownia kulinarna

Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej mają na celu naukę przyrządzania prostych posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i wykorzystaniem wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez dobór odpowiednich artykułów spożywczych czy dokonywanie wstępnej obróbki termicznej produktów. W zależności od predyspozycji uczestników kształtowane i utrwalane są takie…


Pracownia rewalidacyjna

Obszary pracy z uczestnikami w pracowni rewalidacyjnej ukierunkowane są na doskonaleniu zdolności manualnych, ćwiczeń motoryki małej, kreatywności poprzez wykonywanie różnych prac ręcznych wybranymi technikami, jak również rozwijanie nowych zainteresowań z zakresu papieroplastyki, bibułkarstwa czy technik plastycznych. W ramach zajęć prowadzonych…