Obszary pracy z uczestnikami w pracowni rewalidacyjnej ukierunkowane są na doskonaleniu zdolności manualnych, ćwiczeń motoryki małej, kreatywności poprzez wykonywanie różnych prac ręcznych wybranymi technikami, jak również rozwijanie nowych zainteresowań z zakresu papieroplastyki, bibułkarstwa czy technik plastycznych. W ramach zajęć prowadzonych w pracowni rewalidacyjnej uczestnicy domu czytają teksty literackie, opracowują scenariusze przedstawień teatralnych oraz biorą udział w przygotowaniu adaptacji wybranych utworów na scenie zgodnie z ich predyspozycjami.

Dzięki tym zajęciom dąży się do osiągnięcia przez uczestników maksymalnej samodzielności poprzez treningi samoobsługi, higieny osobistej i otoczenia. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość nawiązania nowych kontaktów społecznych oraz uczy współpracy w grupie. Uczestnicy w ramach zajęć w pracowni prowadzą pod okiem opiekuna kronikę domu oraz biorą udział w redagowaniu artykułów z życia ŚDS do gazety „Głos Kamienia”.