Misja, cele i zadania

MISJA

Przywracanie osobom z zaburzeniami psychicznymi radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym z możliwych poziomie, stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego oraz rozwój sieci oparcia społecznego we współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.

 

CELE, ZADANIA ŚDS

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

1. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych

2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

3. zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie

4. wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- wsparcie w sytuacjach kryzysowych

5. opiekę pielęgniarska i rehabilitację fizyczną,

6. integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową i społeczną

7. stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego planu pomocy

8. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników

9. umożliwieni udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach grupowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego

10. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalne

11. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych

12. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez globalna rehabilitacje środowiskową

13. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań

14. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy

15. współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych

16. wspieranie grup samopomocowych

17. uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochrona zdrowia psychicznego

18. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego

19. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem

20. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.