Historia

W Gminie Kamień mieszka obecnie dość duża grupa osób niepełnosprawnych, dlatego już od lat podejmowano różnorodne działania służące integracji społecznej. By dokładniej przedstawić drogę do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warto cofnąć się w czasie do czerwca 1999 roku. Wtedy to z inicjatywy obecnego Wójta Gminy Kamień P. Ryszarda Bugiela, a wówczas Radnego Powiatu Rzeszowskiego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Marii Zając oraz Przewodniczącej Zarządu Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego P. Teresy Tomaki, na terenie gminy powstało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień, które stało się inicjatorem i organizatorem szeregu przedsięwzięć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.: podjęło się organizacji Gminnych Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi, wielu imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, półkolonii integracyjnych, pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt do rehabilitacji, pomocy w korzystaniu z usług socjalnych i opiekuńczych, itp.

Następnie powstał pomysł utworzenia Gminnego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Bądźmy razem”, by pokazać osobom niepełnosprawnym, że są pełnoprawnymi członkami swojej gminnej społeczności. Centrum rozpoczęło swoją działalność w marcu 2004 roku.

Na początku 2005 roku, Wójt Gminy Pan Ryszard Bugiel zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego Jana Kurpa z prośbą o utworzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Następnie po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Rada Gminy Kamień uchwałą Nr XXIII/140/05 z dnia 12.05.2005r. również wyraziła zgodę na utworzenie Domu.

Kolejnym krokiem w realizacji tego projektu było podpisanie porozumienia między Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Pana Mirosława Przewoźnika – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a Wójtem Gminy Kamień Panem Ryszardem Buglem w sprawie realizacji zadania „ Modernizacja i adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu”

Dnia 15.12.2005r. rozpoczął działalność ŚDS. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach zastępczych, mieszczących się w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamieniu. W tym czasie trwały intensywne prace nad adaptacją i remontem przyszłego budynku ŚDS-u, które zakończone zostały wiosną 2007r.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia Domu dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny w dniu 26 lipca 2007r.

Należy podkreślić, że pomysłodawcą i inicjatorem wszystkich działań i prac związanych z utworzeniem ŚDS-u był Wójt Gminy Kamień Pan Ryszard Bugiel, przy ścisłej współpracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marią Zając.